روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران | پسر

روز افتخار کوییرهای ایران - ۱۳۸۹

یکم امرداد ۱۳۸۹، عده‌ای این روز را گرامی داشتند. بزرگداشت اولین سال‌گرد روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران، یاداوری حقوق و مسئولیت هریک از ما ست.

» Read more

کمیته گزارشگران حقوق بشر: گزارشی از مراسم بزرگداشت روز ملی اقلیت‌های جنسی در ایران

روز افتخار کوییرهای ایران - ۱۳۸۹

مقاله‌ی ویژه‌ی کمیته گزارشگران حقوق بشر در مورد برگزاری روز افتخار ایران در سال ۱۳۸۹

» Read more